Level วัดระดับ

เครื่องมือวัดระดับ หรือ Level คือ ความสูงของวัตถุ หรือ ระดับปริมาณวัตถุที่ถูกเก็บในถัง หรือ ภาชนะ หรือ แหล่งน้ำ ตามธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งระดับนี้มีความสำคัญอย่างมากในกระบวนการผลิต จึงจำเป็นต้องมีสวิทช์หรือเซนเซอร์ เพื่อใช้วัด หรือ ควบคุม หรือ แสดงค่าของระดับให้ผู้ใช้งานได้ทราบ และนำผลดังกล่าวไปใช้ในกระบวนการผลิตตามต้องการ 

 • เครื่องวัดระดับของเหลวแบบท่อ By Pass (By Pass Level Indicator)
 • เครื่องวัดระดับตะกอนแบบอัลตร้าโซนิค (Ultrasonic Interface Level Meter)
 • เครื่องวัดระดับแบบ Hydrostatic (Hydrostatic Level Sensor)
 • เครื่องวัดระดับแบบ Vibration (Vibration Level Sensor)
 • เครื่องวัดระดับแบบก้านอีเล็คโทรด (Electrode Type Level Switch)
 • เครื่องวัดระดับแบบคาปาซิแตนซ์ (Capacitance Level Sensor)
 • เครื่องวัดระดับแบบใช้ความดัน (Pneumatic Level Sensor)
 • เครื่องวัดระดับแบบใช้ลำแสง (Optical Type Level Sensor)
 • เครื่องวัดระดับแบบใบพัด (Paddle Type Level Switch)
 • เครื่องวัดระดับแบบเรด้าร์ (Radar Level Sensor)
 • เครื่องวัดระดับแบบอัลตร้าโซนิค (Ultrasonic Level Sensor)
 • ชุดลูกลอยพร้อมเกจ์วัดระดับ (Liquid Tank Level Gauge)
 • แบบมิเตอร์ติดแผง (Panel Type Level Indicator)
 • รีเลย์ควบคุมระดับสำหรับก้านอีเล็คโทรด (Electrode Control Relay Unit)
 • รีเลย์ควบคุมระดับสำหรับลูกลอย (Level Control Relay Unit)
 • ลูกลอยวัดระดับแบบก้าน (Magnetic Float level Sensor)
 • ลูกลอยวัดระดับแบบสายเคเบิ้ล (Cable Type Float Switch)